Renovacija, statybos darbai, techninė priežiūra
27
Rgs

Statybos techninės priežiūros svarba

Šiuo straipsniu pradedame straipsnių ciklą apie statybos techninės priežiūros reikšmę ir reikalingumą statant, rekonstruojant ar remontuojant įvairios paskirties pastatus.

Statybos techninė priežiūra – viena iš svarbiausių statybos techninės veiklos sričių. Tai reikšmingas statybos projekto įgyvendinimo procesas, nuo kurio pakankamai daug priklauso statomo statinio kokybė, o kartu ir statinio tarnavimo laikas, taip pat statinio naudojimo saugumas, patikimumas ir komfortas.

Statinio statybos techninė priežiūra, kaip ir statinio projektavimas bei statinio statyba yra atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu. Statinio statybos priežiūros veikla yra reglamentuojama Statybos Techniniu Reglamentu STR1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“. Šis statybos techninis reglamentas parengtas taikant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nuostatas dėl statinio (išskyrus nesudėtingo) statybos (naujo statinio statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbų) techninės priežiūros ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktais įgaliojimais, nustato šios priežiūros tvarką bei specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo skyrimo (samdymo) tvarką.

Statinio statybos techninė priežiūra yra Statytojo (Užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių bei statinio nuosavybės formų, išskyrus I grupės nesudėtingus statinius, taip pat, kai statybos darbai vykdomi vadovaujantis:

  • statybos projektu
  • rekonstravimo projektu
  • pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu
  • kapitalinio remonto projektu
  • griovimo projektu
  • griovimo aprašu

Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą.

Nežiūrint, kad statinio statybos techninė priežiūra, kaip ir statinio projektavimas ir statyba yra reglamentuojami statybos įstatymu ir kitais teisės aktais, tačiau daug statybos trūkumų ir statybos broko yra neišvengiama. Statybos darbų trūkumus įtakoja visa eilė įvarių priežasčių, jas būtų galima įvardinti, tai:

– Statinio projekto išpildymo kokybė. Dalis Projektų yra išpildoma nepilnai, juose surašomi ne visi reikalavimai kokybiškam darbų įvykdymui. Dažnai apsiribojama tik esminiais reikalavimais, trūksta tikslesnių aprašymų darbų įvykdymui, taip pat dažnai pasitaiko prieštaravimų tarp atskirų Projekto dalių. Projekto kokybę dar įtakoja ir tai, kaip Statytojas (Užsakovas) aiškiai ir suprantamai parengs projektavimo užduotį ir kompetetingai išdėstys savo reikalavimus;

– Statybos rangovo inžinerinio personalo nepakankama kompetencija, aukštos kvalifikacijos darbo jėgos resursų trūkumas, menki darbo jėgos profesiniai įgūdžiai tam tikriems darbams, nepakankamos Rangovo techninės galimybės atlikti darbus, Rangovo atliekamų darbų kokybės kontrolės nebuvimas;

– Nepakankama Projekto vykdymo ir/arba statinio statybos techninės priežiūra arba jos nebuvimas.
Projekto vykdymo priežiūra daugeliu statybos atvejų yra neprivaloma, išskyrus ypatingus statinius arba statomus ar rekonstruojamus statinius saugomose teritorijose.

Kituose straipsniuose bus nagrinėjamos priežastys, kurios įtakoja statybos darbų trūkumus ir pateikiami būdai kaip jų išvengti.